Közérdekű adatok

Közzétételi kötelezettség

Szervezeti, személyzeti adatok, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdálkodási adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény alapján.
Az általános és egyedi közzétételi listában nem szerepeltetett pontok tekintetében a Csongrád Megyei Településtiszasági Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, ill. nincs közzéteendő adata.
Az oldal feltöltése folyamatos.

KÖZÉRDEKÚ ADATOK

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Alapadatok

Elérhetőségek

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőire (első számú vezető) vonatkozó információk (név, beosztás)

Vezetők

4.

Vezetőnek közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások mértéke (fizetés, jutalom, prémium), irányadó végkielégítés mértéke

Vezetők

5.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, felelősségi köre

Vezetők

6.

Információ a felügyelőbizottsági tagokról (név, megbízási díj (tiszteletdíj) mértéke, megbízási díjon felüli egyéb járandóságok mértéke)

Tagok

7.

A vállalatra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó – alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök feltűntetése (legalább a megfelelő nyilvánosan hozzáférhető jogszabályokra mutató link formájában)

Vonatkozó jogszabályok

Engedélyek

8.

 A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) teljes szövege (vagy ennek legalább a vállalatirányítást, a tevékenységet, a működést leíró részletes kivonata)

SZMSZ  

9.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szervei

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

1.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelmi szabályzat 

2.

A vállalat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (ászf)

nincs adat

3.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Aktuális közlemények, hírek

4.

Információ éves külső auditról

Tanusítvány Engedélyek  

5.

Korrupcióellenes és vesztegetésellenes irányelvek feltűntetése. Zéró tolerancia a korrupcióval szemben.

Tájékoztató

6.

Bejelentő védelmi mechanizmus működésének leírása, etikai forródrót (akár az etikai kódexben is). Bejelentő védelmi ügyvéd megnevezése, elérhetősége.

Tájékoztató (feltöltés alatt)

7.

Legfontosabb kockázati tényezők és azok kezelésére hozott intézkedések (kockázatmenedzsment)

Tájékoztató

8.

Küldetés, vízió, stratégia feltűntetése – a vállalat céljainak leírása, azok megvalósulásáról történő beszámoló

Tájékoztató

9.

A szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét

Tájékoztató panaszkezelésről

 III. Gazdálkodási adatok:

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves beszámoló 2012

Éves beszámoló 2013

Éves beszámoló 2014

Éves beszámoló 2015

Éves beszámoló 2016

Éves beszámoló 2017

2.

 A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Összesített adatok 2012 

Összesített adatok 2013

Összesített adatok 2014

Összesített adatok 2015

3.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések listája (feltöltés alatt)

4.

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).

Szerződések listája

5.

 Éves közbeszerzési terv (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).

Közbeszerzési terv 

6.

 Éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekről (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).

Közbeszerzési terv 

7.

A nem normatív támogatások összesített, táblázatos formában történő megjelenítése

Támogatások  (feltöltés alatt) (Archívum)

 Egyedi Közzétételi lista

1.

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Panaszkezelés, 

Elérhetőségek

2.

Jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzatCsongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

cégjegyzékszám: 06-09-002781
adószám: 11090074-2-06
Tel.: 62/777-111
Fax.: 62/777-112

Titkárság:


Telefon: 62/777-109
Fax: 62/777-112
Email: ttkft@telepulestisztasag.hu

Ügyfélszolgálat:


Telefon: 62/777-111
Fax: 62/777-112

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje:
hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
csütörtök: 7:00-19:00
péntek: 8:00-13:00
Hiba
Rendben